Particulars

Dret Penal

Assistència lletrada i representació de persones físiques en procediments penals.
Assessorament jurídic penal.
Elaboració de dictàmens i informes.

Exemples:

 • Delictes contra les persones.
 • Delictes contra la llibertat.
 • Delictes contra el patrimoni.
 • Delictes fiscals i contra la Seguretat Social.

Aquest llistat no és exhaustiu.

Dret de les persones en relació a l’empresa

Assistència lletrada en procediments mercantils, civils i laborals.

Exemples:

 • Gestió del conflicte entre socis.
 • Assessorament a Administradors i membres de Consells.
 • Assistència a Juntes.
 • Assistència a negociacions.
 • Protocols familiars i assistència en conflictes en empreses familiars.
 • Accions de responsabilitat d’administradors.

Aquest llistat no és exhaustiu.

Dret de les persones en relació a les cooperatives i entitats d’economia social

Assistència lletrada en procediments mercantils, civils i laborals en relació a la condició de soci de cooperativa o membre de fundacions i associacions, mútues i altres entitats d’economia social.

Exemples:

 • Assistència en conflicte entre socis.
 • Assistència a Assemblees en representació de membres individuals o grups.
 • Defensa en procediments d’expulsió.

Aquest llistat no és exhaustiu.

Persones jurídiques

Dret penal de les persones jurídiques

Assistència lletrada i representació de persones jurídiques en procediments penals.
Assessorament jurídic penal.
Elaboració de dictàmens i informes.

Aquest llistat no és exhaustiu.

Dret mercantil, societari i de l’empresa

Assistència lletrada en procediments judicials mercantils, civils i laborals.
Coordinació mercantil – penal – laboral en l’assistència a les organitzacions.

Exemples:

 • Constitucions i operacions estructurals de fusió, escissió, venda i altres.
 • Dissolucions i liquidacions.
 • Documentació societària.
 • Compliment de la normativa de Protecció de Dades.
 • Implementació de programes de compliment legal general.
 • Implementació de programes de compliment penal.
 • Procediments judicials.

Aquest llistat no és exhaustiu.

Dret cooperatiu i de l’economia social

Assessorament i assistència lletrada en procediments judicials penals, mercantils, civils i laborals.

Exemples:

 • Planificació legal de la cooperativa o entitat d’economia social.
 • Documentació societària.
 • Constitucions i operacions estructurals de fusió, escissió, venda i altres.
 • Dissolucions i liquidacions.
 • Assistència a conflictes Cooperatius.
 • Compliment de la normativa de Protecció de Dades.
 • Implementació de programes de compliment legal general.
 • Implementació de programes de compliment penal.

Aquest llistat no és exhaustiu.

Programes de compliance

 • Programa de prevenció de riscos penals – Compliance: implementació i seguiment de Programes de Compliance penal.
 • Assessorament jurídic penal davant la comissió de delictes per membres que formen part de la persona jurídica.
 • Assistència lletrada i representació de persones jurídiques en procediments penals.

Protecció de dades

 • Auditoria de la situació de cada organització.
 • Recomanacions.
 • Implementació del programa.
 • Mapa de riscos i mesures de seguretat.
 • Documentació.
 • Formació.
 • Revisions periòdiques.

2024. PRIORI ADVOCATS. Tots els drets reservats
Política de Privacitat · Política de Cookies · Condicions de les consultes